Tillbaka <<

Säkerhetsarbetets fundament
- Allt är inte hugget i sten
- Brottsbenägenheten kan påverkas
- Straffrätt, civilrätt och gatans parlament
- Corporate Social Responsibility
- Bevisbördans placering
- Internutredningar

Ledningens ansvar
- Det formella ansvaret
- Delegering av ansvar
- Organisera rätt
- Säkerhetschefen kan straffas

Lönsamhetskrav på säkerhetsarbetet
- Skydda rätt tillgångar
- Risk management
- Riskanalys
- En grovanalys
- Sårbarheten kan minskas
- Omvärldsberoendet som riskfaktor
- Viktiga nätverk för samverkan

Fysisk säkerhet i företagsmiljö
- Nomenklatur
- Yttre och inre angrepp
- Teknik och engagemang
- Övervakning med kameror
- Personell bevakning
- Engagera Dig i avtalen!
- Larmanläggningar
- Brandskydd och räddningstjänst
- Lag om skydd mot olyckor

Våldsanvändning i säkerhetsarbetet
- Utmärkta rättsliga möjligheter
- Nödvärnsrätt mm
- Rätten att gripa brottslingar - envarsrätten
- Våld mot inkräktare på företaget
- Passagekontroll och visitation

De värdefulla icke-materiella tillgångarna
- Immaterialrättens regler ingår i verktygslådan
- Upphovsrätt - ekonomiska och ideella värden
- Källkodsdeponering – ett praktiskt exempel
- Skydd för kretsmönster
- Patent för uppfinningar
- Arbetsgivarens rätt till de anställdas uppfinningar
- Skydda företagets namn
- Mönsterskydd - ett konkurrensmedel
- Varumärken kan skyddas
- Counterfeiting mm
- Intrångsundersökning

Marknadens spelregler
- Marknadsfunktionerna måste fungera
- Marknadsföringslagen
- Konkurrensrätten
- Produktansvar och produktsäkerhet
- Produktansvarslagen
- Produktsäkerhetslagen

Företagshemligheter - en guldgruva
- Företagsspioneri på internationell nivå
- Affärsunderrättelser och konkurrentanalyser
- Anställdas lojalitetsplikt och konkurrensförbud

Lagen om skydd för företagshemligheter
- Inget automatiskt skydd
- Företagsspioneri
- Olovlig befattning med företagshemlighet
- Skadestånd för spioner och andra
- Rättspraxis - viktiga rättsfall

Sekretessregler i privat och offentlig verksamhet
- Vem äger informationen?
- Offentlighetsprincipen gäller inte i privata företag
- Meddelarfriheten - inte alltid så hedervärd
- Vilka områden skyddas
- Tystnadsplikt och meddelarfrihet
- Tystnadspliktsförbindelser

Personkontroll
- Pålitliga medarbetare och ”kriminalregisterutdrag”
- Polisiära register
- Äkta och falska identiteter
- Drogtest och missbrukspolicy

Övergripande säkerhetsskydd
- Säkerhetsskyddslagen gäller även för näringslivet
- Statens säkerhetsorgan
- Skyddslagen och viktiga anläggningar
- Skyddslagen – ett praktiskt exempel

Personskydd
- Grundläggande fri- och rättigheter
- Brottsbalkens personskydd mm
- Skydd mot terrorism
- En tillbakablick på terroristdåd i Sverige
- Skyddet av offentliga personer
- Säkerhet vid utlandsresor mm
- Polisens skyldighet att ingripa
- Ekonomisk ersättning till brottsoffer
- Varför är det bara polishundar som får bita gratis?

Ekonomisk brottslighet
- Ekonomiska brott - ett samhällsproblem
- Ekobrottsmyndigheten
- Finanspolisen
- Näringsförbud
- Straffrättsligt skydd mot ekonomisk brottslighet
- Bedrägerier och annan oredlighet
- Förskingring och annan trolöshet
- Ägande- och säkerhetsrätt
- Missbruk av förtroendeställning
- Brott mot borgenärer mm
- Förfalskningsbrott
- Mutor och bestickning
- Konsten att tolka otydliga signaler

IT – datorer, telefoner och nät
- Informationssäkerhetens grunder
- Säkerhet i kommunikationsnät
- Upprätta en säkerhetspolicy!
- Buggning - hemlig rumsavlyssning
- Hemlig teleavlyssning och teleövervakning
- Sekretesskydd för telehemligheter
- Brytande av telehemlighet
- Datakriminalitet
- Lag om elektroniska anslagstavlor
- Är internet laglöst?
- Elektroniska affärer
- Domännamn
- Personuppgiftslagen
- Skapa en mejl- och internetpolicy
- Skapa en policy för sociala medier